Tel: 020 72 22 101 mail: info@020MC.nl

Onze Algemene Voorwaarden - 020MC Modellen en Casting

 

020MC Modellen en Casting, gevestigd aan de Nieuwezijds Voorburgwal 130 F in Amsterdam met KVK nummer 34394043 en BTW nr. 821028261 B01 hierna te noemen 020MC Modellen en Casting, bemiddelt tussen modellen, acteurs en figuranten, hierna te noemen artiest of artiesten, en opdrachtgevers. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden in alle gevallen waarin gebruik wordt gemaakt van de diensten van 020MC Modellen en Casting onderstaande leveringsvoorwaarden. Onderstaande leveringsvoorwaarden gelden ook in de relatie tussen 020MC Modellen en Casting en artiesten. De leveringsvoorwaarden van 020MC Modellen en Casting prevaleren te allen tijde, ook indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert. 020MC Modellen en Casting is gemachtigd in en buiten rechte de belangen van de artiesten te behartigen.

Artikel 1 - Tarieven

De tarieven worden in overleg enerzijds tussen 020MC Modellen en Casting en artiest en anderzijds 020MC Modellen en Casting en opdrachtgever vastgesteld.

Artikel 2 - Verschillende tarieven

De opdrachtgever heeft de keuze de artiest te boeken tegen de volgende werktarieven: een dagtarief, half dagtarief of per uur. Het dagtarief is verschuldigd voor boekingen van maximaal 8 uur, werkuren tussen 08.00 uur en 18.00 uur, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Onder een halve dag worden vier werkuren binnen hetzelfde tijdsbestek verstaan. Delen van een uur worden afgerond naar een heel uur. Voor werkzaamheden na 18.00 uur en vóór 08.00 uur is een overwerktarief verschuldigd dat 200% bedraagt van het uurtarief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien een artiest wordt geboekt voor doorpassen en/of voor repetitie(s), met een totale werktijd korter dan twee uur, wordt 50% van het uurtarief in rekening gebracht. Na twee uur geldt het normale uurtarief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien boekingen voortduren tot na 0.00 uur zal een aparte nachttoeslag overeen worden gekomen.

Artikel 3 - reiskosten

Indien schriftelijk overeengekomen, zal als reiskosten een bedrag per kilometer en wel vanaf Amsterdam tot werkplek v.v., aan de opdrachtgever worden doorberekend. Indien werkzaamheden in het buitenland verricht worden, dient de opdrachtgever de volledige verschuldigde reis- en verblijfkosten vooraf te voldoen.

Artikel 4 - Castingfee

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de eventuele additionele castingfee apart afgesproken.

Artikel 5 - Toeslag

Boven de geldende werktarieven is de opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 50% van de werktijd voor lingerie en/of ondergoed opnamen en 100% van de werktijd van naaktopnamen. Indien een artiest niet naakt in beeld komt maar wel naakt op de set zal zijn geldt een extra toeslag van 50%. Toeslagen voor het gebruik van opnamen bij commercials, affiches, posters, displays, verpakkingen, stickers, interactieve media, internet, film- en tv-opnamen, in meer dan een land, langer dan een jaar etc. zullen in onderling overleg tussen 020MC Modellen en Casting, artiest en opdrachtgever worden overeengekomen.

Artikel 6 - Exclusiviteitsrechten

De opdrachtgever heeft geen exclusiviteitrechten op een artiest. Indien de opdrachtgever dit wenst, dienen vooraf bindende afspraken gemaakt te worden met 020MC Modellen en Casting. In dat geval gelden bijzondere tarieven.

Artikel 7 - Additionele kosten

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt dat alle door 020MC Modellen en Casting gehanteerde werktarieven exclusief bureaucommissie, BTW, reis- en verblijfskosten en eventuele andere onkosten zijn.

Artikel 8 - Opties en Boekingen

De door 020MC Modellen en Casting ondertekende opdrachtbevestiging is bindend voor alle partijen. Opties op artiesten dienen een werkdag voor aanvang van de eventuele boekingen te worden bevestigd om geëffectueerd te worden. Boekingen krijgen voorrang op opties. De eerste optant wordt in de gelegenheid gesteld zijn optie om te zetten in een boeking voordat de boeking van een tweede optant wordt geëffectueerd. Een boekingsvoorwaarde is een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de artiest.

Artikel 9 - Annuleringen

Individuele boeking

Voor annulering door opdrachtgever tot 48 uur voor de afgesproken aanvang van werktijd worden geen kosten in rekening gebracht in geval van een incidentele boeking. Voor annulering door de opdrachtgever tussen 48 en 24 uur voor de aanvang is de opdrachtgever 50% van het overeengekomen honorarium, agency fee en administratiekosten verschuldigd. Voor annulering door de opdrachtgever ter plaatse is de opdrachtgever het gehele overeengekomen honorarium en alle additionele kosten verschuldigd.

Meerdaagse individuele boekingen

Bij meerdaagse boeking(en) kan de boeking voor aanvang kosteloos worden geannuleerd, waarbij geldt dat de kosteloze annuleringstermijn even lang als de duur van de overeengekomen boeking. Indien geen tijdige annulering heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever het volledige overeengekomen honorarium en alle additionele kosten verschuldigd.

Boeking van groepen

Boekingen van groepen zijn niet te annuleren, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen.
020MC Modellen en Castings te allen tijde gerechtigd een opdracht tot 24 uur voor aanvang te annuleren.

Artikel 10 - Weer boeking

Indien de boeking afhankelijk is van het weer gelden de volgende voorwaarden.

  • eerste annulering kosteloos,
  • tweede annulering 50% van het overeengekomen honorarium en additionele kosten,
  • derde annulering 100% van het overeengekomen honorarium en alle additionele kosten, ongeacht de tijd die is verstreken na de voorgaande boeking, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11 - Materiaal artiest

Indien materiaal van de artiest bij de opdrachtgever in ongerede raakt, zullen de hieruit voortvloeiende kosten in zijn geheel voor rekening komen van de opdrachtgever. Bovenstaande geldt tevens voor het in goede staat terugbezorgen van het materiaal.

Artikel 12 - Materiaal gebruik

De opdrachtgever is niet gerechtigd foto’s/film en ander materiaal van de artiest voor andere doeleinden te gebruiken dan de opdrachtbevestiging en/of boekingsformulier en/of factuur aangeeft/aangeven. De opdrachtgever heeft een meldplicht aan 020MC Modellen en Casting wat betreft enige wijzigingen of aanpassingen en/of omzettingen van het materiaal dan wel extra gebruik van het materiaal waarbij de artiest en/of materiaal en/of publicatierechten anders wordt/worden gebruikt dan schriftelijk overeengekomen met 020MC Modellen en Casting.

Artikel 13 - Gebruik na betaling

A. De opdrachtgever verkrijgt eerst dan het recht tot gebruik van de gemaakte opnamen c.q. materiaal dan wel het recht op openbaarmaking, nadat betaling van de volledige terzake verschuldigde bedragen voor zowel artiest als voor 020MC Modellen en Casting heeft plaatsgevonden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
B. Bij overtreding van het bepaalde in 13A is de opdrachtgever jegens 020MC Modellen en Casting een onmiddellijk opeisbaar bedrag verschuldigd van euro 500,00 (zegge vijfhonderd euro) per dag, per opname, gerekend vanaf de dag van eerste openbaarmaking behoudens haar recht op volledige vergoeding van haar schade.

Artikel 14 - Betaling en incasso kosten

A. Betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan ten name van 020MC Modellen en Casting onder vermelding van het factuurnummer. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd heeft gereclameerd, wordt de opdrachtgever geacht met de inhoud van de factuur volledig in te stemmen.
B. Vanaf de dag dat de betalingstermijn is verstreken, is de opdrachtgever 2% rente over het te betalen bedrag per maand verschuldigd aan 020MC Modellen en Casting, waarbij gedeelten van een maand worden gerekend tot een volle maand.
C. Alle kosten welke door 020MC Modellen en Casting c.q. de artiest worden gemaakt ter effectuering van hun rechten, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten zijn zonder nadere sommatie of ingebrekestelling door de opdrachtgever verschuldigd in alle gevallen waarin 020MC Modellen en Casting c.q. en gemachtigde, advocaat of deurwaarder heeft moeten inschakelen ter incassering van haar vordering of het handhaven van haar rechten. Voornoemde kosten bedragen tenminste 25 % van het te vorderen bedrag met een minimum euro 250,00 (zegge tweehonderdvijftig euro) per vordering.
D. De artiest wordt pas voor zijn/haar werkzaamheden betaald, nadat de opdrachtgever ten volle aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan jegens 020MC Modellen en Casting.

Artikel 15 - Vergoeding aan artiest

De artiest die beschikt over een zogenaamde VAR verklaring (met vermelding van winst uit onderneming) is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van de vergoedingen in de aangifte inkomstenbelasting en zal derhalve zelf voor afdracht van de verschuldigde belastingen en premies zorgdragen. Alvorens tot betaling over te zullen gaan dient de artiest een kopie van de VAR verklaring samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen. 020MC Modellen en Casting is gerechtigd haar betalingsverplichting op te schorten bij het ontbreken van afgifte van genoemde stukken. De artiest die niet beschikt over een zogenaamde VAR verklaring wordt geacht in dienstbetrekking te staan. De afgesproken vergoeding is een bruto-bruto vergoeding waarop de agentfee in mindering komt en die vervolgens ontworpen is aan afdracht loonbelasting en sociale premies. Alsdan zal de netto vergoeding aan de artiest worden uitbetaald.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid

A. 020MC Modellen en Casting is noch tegenover de opdrachtgever noch tegenover de artiest aansprakelijk voor schade en kosten van welke aard ook, behalve voor opzet en grove schuld, die tijdens werktijd of in verband met de werkzaamheden ontstaan. Opdrachtgever en artiest vrijwaren 020MC Modellen en Casting uitdrukkelijk voor iedere vordering ook door of vanwege derden.
B. 020MC Modellen en Casting is noch aansprakelijk voor enige schade van de opdrachtgever of van een derde, die de artiest tijdens de opdracht toebrengt, noch die mocht zijn ontstaan, doordat de artiest gebrekkig presteert of in werkelijkheid afwijkt van de in de database aanwezige foto.
C. De arbeidsongeschiktheid van de artiest alsmede alle andere omstandigheden die voor de artiest overmacht opleveren gelden mede als overmacht voor 020MC Modellen en Casting. 020MC Modellen en Casting is verplicht de opdrachtgever van voornoemde omstandigheden op de hoogte te brengen, zodra zij daarvan zelf op de hoogte is gesteld.
D. Mocht 020MC Modellen en Casting uit hoofde van toerekenbaar tekortschieten aansprakelijk zijn voor enige schade geleden door de opdrachtgever of door derden, dan blijft deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de aan de artiest betaalde dayfee, dat met de opdrachtgever is overeengekomen terzake van de opdracht.
E. Opdrachtgever en de artiest vrijwaren 020MC Modellen en Casting voor alle aanspraken welke de bedrijfsvereniging dan wel de belastingdienst eventueel jegens 020MC Modellen en Casting zou blijken te willen doen gelden.
F. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die uit een (boekings-) overeenkomst mocht voortvloeien voor de artiest en 020MC Modellen en Casting behoudens in geval van eigen toerekenbaar tekortschieten.
G. Zowel de opdrachtgever als de artiest verplichten zich om W.A. verzekerd te zijn tijdens de werkzaamheden. De artiest verplicht zich tevens verzekerd te zijn voor ziektekosten tijdens de werkzaamheden.

Artikel 17 - Boete beding

Indien de opdrachtgever in de nakoming van zijn in de voorgaande artikelen omschreven meldplicht en/of betalingsplicht tekort schiet verbeurt de opdrachtgever, zonder dat een in gebreke stelling is vereist, ten gunste van de artiest en 020MC Modellen en Casting een direct opeisbare boete van vijf maal het factuurbedrag bij elk verzuim door de opdrachtgever.

Artikel 18 - Derden

A. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze met derden overeenkomsten sluit omtrent het gebruik van enig in de bovenstaande voorwaarden genoemd materiaal zal de duur van die overeenkomst de duur van de met de artiest gesloten overeenkomst niet overtreffen behoudend zijn/ haar voorafgaande schriftelijke toestemming van de artiest en/of 020MC Modellen en Casting.
B. Bij overtreding van punt A. verbeurt de opdrachtgever ten gunste van de artiest en 020MC Modellen en Casting een direct opeisbare boete van vijf maal het factuurbedrag zonder dat in gebreke stelling is vereist.
C. Naast de in punt B. genoemde boete blijft de opdrachtgever jegens de artiest volledig schadeplichtig ter zake van overtreding van punt A.
D. Opdrachtgever verbindt zich jegens de artiest en 020MC Modellen en Casting op verbeurde van een boete van vijf maal het factuurbedrag om een met derden te sluiten overeenkomst als bedoeld in punt A. een boete clausule op te nemen voor het geval dat deze derde(n) zonder toestemming van opdrachtgever gebruik maakt /maken van het materiaal nadat de met opdrachtgever gesloten overeenkomst is beëindigd. Deze boete dient vijf maal het factuurbedrag te bedragen per overtreding en is door deze derde direct verschuldigd aan de artiest en 020MC Modellen en Casting.

Artikel 19 - Ongevallen

Voor ongevallen, (blijvende) invaliditeit en overlijden van de artiest op weg naar/van de opnameplaats en tijdens opnamen is 020MC Modellen en Casting noch jegens de artiest, noch jegens de opdrachtgever en derden aansprakelijk.

Artikel 20 - Casting Boek

020MC Modellen en Casting is niet verantwoordelijk jegens de artiest, de opdrachtgever of derden voor eventuele foutieve vermeldingen cq geringe verschillen in afmetingen in het "020MC Modellen en Casting Boek".

Artikel 21 - Benaderde artiest buiten 020MC Modellen en Casting

Het is de opdrachtgever c.q. de artiest niet toegestaan om zonder goedkeuring en buiten medeweten van 020MC Modellen en Casting om, na eenmaal door haar in contact te zijn gebracht, elkaar te benaderen of te contracteren. Indien zulks toch geschiedt is tweemaal het bedrag aan 020MC Modellen en Casting verschuldigd dat betaald had dienen te worden indien de contracten geheel via 020MC Modellen en Casting waren gelopen.

Artikel 22 - Toepasselijk recht

Alle geschillen ontstaan of verband houdende met de door 020MC Modellen en Casting gedane werkzaamheden zullen worden beoordeeld naar Nederlands recht en zullen, behoudens andersluidende bepaling van dwingend recht, bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 23 - Internet

020MC Modellen en Casting zal een selectie uit haar bestand op internet plaatsen en de artiest stemt hiermee op voorhand in. 020MC Modellen en Casting is niet verplicht de artiest ook daadwerkelijk op internet te plaatsen.

©2020 020MC Modellen en Casting